Wednesday Rec 6s

  1. Marshall Day & the Nights
  2. Bumpin Uglies
  3. Someone to hold my balls
  4. Balls Up
  5. Butt Sets
  6. SGSVTFT
  7. Sweaty Sets
  8. Tori-holes

WEEK
TIME
Court 1
Court 2
Court 3
WEEK 1 4/11/187:507 v 85 v 6
8:402 v 34 v 57 v 1
9:301 v 23 v 48 v 6
WEEK 2 4/18/186:104 v 63 v 1
7:004 v 13 v 6
7:507 v 52 v 8
8:405 v 8
9:302 v 7
WEEK 3 4/25/187:502 v 57 v 3
8:408 v 16 v 72 v 4
9:304 v 85 v 36 v 1
WEEK 4 5/2/186:101 v 53 v 84 v 6
7:006 v 57 v 83 v 2
7:507 v 41 v 2
WEEK 5 5/9/187:504 v 18 v 6
8:401 v 72 v 53 v 4
9:307 v 25 v 83 v 6
WEEK 6 5/16/186:102 v 87 v 31 v 6
7:005 v 68 v 41 v 3
7:502 v 45 v 7
WEEK 7 5/23/186:103 v 85 v 47 v 6
7:001 v 87 v 46 v 2
7:503 v 51 v 2
Last Updated: 4/14/18